Kerhotoiminta

Kerhoesittely, säännöt

Yhdistyksemme toiminta-ajatus on edistää historiallisesti arvokkaiden ajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä, koota harrastajat yhteen ja kehittää tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.

Kotisivu: http://www.paijat-hameenmobilistit.fi/ (uudet kotisivut 1.2.2016 alkaen )
Sähköposti: phmobili@phnet.fi
Osoite: PL 25 15801 LAHTI

Jäseniä: n. 610 jäsentä
neljä omaa museoajoneuvotarkastajaa
8 kerhon omistamaa ajoneuvoa, joista 6 museoajoneuvoa
Mobilihalli Orimattilassa

Jäsenedut:
- jäsenlehti "Automobiili" 5 numeroa/vuosi
- oman kerhon lehti "Vellamobiili" 4 numeroa/vuosi
- alennetut museoajoneuvojen tarkastusmaksut
- kerhon omien museoajoneuvotarkastajien neuvonta
- SAHK:n TALLINK SILJA edut sopimus 69076 liitteenä
Toimintaa:
- jäsenkokoukset joka kuukauden 1. tiistai
- mukavat jäsentapahtumat, ajelut yms.
- Rompemarkkinat toukokuussa

Maksut vuonna 2018:
- liittymismaksu 30 euroa
- jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
Jäsenhakemuksen voi tehdä kotisivuiltamme, puhelimitse tai sähköposoitteeseemme.

Toimihenkilöt 2018:

- puheenjohtaja: Markku Klemola, 0500-551449, markku.klemola@gmail.com
- rahastonhoitaja: Pentti Pihlaja-Kuhna 044-7889312
- sihteeri: Seija Syvänen, seija.syvanen@suomi24.fi
- museotarkastajat: Antti Vähälä 040-555 9265
Janne Laaksonen 040-726 5202
Klaus Lindholm (03)718 8620, 040-726 3725
Esa Suomi (03)525 8600 t, 050-540 0756

SAHK ry, (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto)
Vanha talvitie 2, 00580 Helsinki
- puh.johtaja: Esko Huttunen
- Sähköposti: toimisto@sahk.fi: (09) 7289 5150
- kotisivu: http://www.sahk.fiPÄIJÄT-HÄMEEN MOBILISTIT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Mobilistit Ry ja kotipaikka Lahden kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys ja Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi Ry:stä klubi.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: 1. edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan, 2. koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja 3. kehittää klubin tarkoitusperiä edistävää toimintaa omalla toimialueellaan.
3 § Tarkoituksia toteuttaakseen yhdistys:
- järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja vanhoille moottoriajoneuvoille sekä
- toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä,
- julkaisee vanhoja moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia sekä
- harjoittaa muutakin samanlaatuista, klubin tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys vastaanottaa testamentti- ja ym. lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla voi toimeenpanna rahankeräyksen.
4 § Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne, joiden asunto ja kotikunta ovat yhdistyksen toimialueella. Yhdistyksen toimialueen määrää yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, kuitenkin niin, että kannattavilla jäsenillä on ainoastaan puhe- mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Sama koskee myös niitä yhdistyksen kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
5 § Yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa.
6 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerralla arvan perusteella vuoden kuluttua. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Äänten mentyä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
7 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten johtokunta voi asettaa työvaliokunnan. Johtokunnan ulkopuolelta otettujen toimihenkilöiden työehdot ja palkkiot päättää johtokunta talousarvion rajoissa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana tai, jos vähintään kolme sen jäsentä tietyn asian käsittelemiseksi sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytävät.
8 § Puheenjohtaja johtaa asiankäsittelyä johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan vuosikokouksissa, sekä hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa yhdistyksen arkistoa, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja suorittaa muut johtokunnan antamat tehtävät. Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista ja hoitaa yhdistyksen tilejä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.
9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat ovat ennen tammikuun 15. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajille sitä tarkoitusta varten kuin 10 §:ssä mainitaan.
10 § Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun 1. päivää antaa johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävä kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
11 § Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään kaksi: kevätkokous helmikuussa ja syyskokous marraskuussa johtokunnan lähemmin määräämänä ajankohtana. Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kiertokirjeellä jäsenistölle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kolmasosa yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii. Muut kokoukset kutsutaan koolle kiertokirjeellä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12 § Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. käsitellään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
6. esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kerhon jäsenen on kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä yhdistyksen johtokunnalle kirjallinen esitys tammikuun 15. päivään mennessä.
13 $ Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. päätetään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. päätetään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi vuodeksi
8. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. valitaan johtokunnan muiden erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
11. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen jäsenen on syyskokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys lokakuun 15. päivään mennessä.
14 $ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kysymys 15 ja 16 §:ssä mainituista asioista.
15 $ Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen vuosikokouksessa ja ehdotusten on kokouksessa tullakseen hyväksytyiksi saatava vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on käytävä ilmi, että kyseessä on sääntöjen muutos.
16 § Jos yhdistys haluaa purkautua siitä on tehtävä yhtäpitävä päätös kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmella neljänneksellä annetuista äänistä. Kokousten väliajan on oltava vähintään kuukausi. Kokouskutsussa on käytävä ilmi, että kyseessä on yhdistyksen purkaminen. Jos yhdistys purkautuu sen varat on luovutettava Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi - Finlands Automobilhistoriska Klubb ry: Ile tai käytettävä muuhun yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen mukaan.

Liitteet:

kerhoesittely2017.doc kerhoesittely2017.pdf jasenedut_SAHK.pdf